კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებთან ურთიერთობისას

ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებთან ურთიერთობისას

თქვენ უფლება გაქვთ

მოითხოვოთ ტრანზაქციის გაუქმება

ვალუტის ყიდვა/გაყიდვის შემდეგ, ქვითრის მიღებიდან 30 წუთის განმავლობაში წარადგინოთ ეს ქვითარი და მოითხოვოთ ტრანზაქციის გაუქმება თუ აღნიშნული ტრანზაქციის თანხა არ აღემატება 5,000 ლარს

მოითხოვოთ დეტალური ინფორმაცია

მოითხოვოთ დეტალური ინფორმაცია გადაცვლის ოდენობასა და, არსებობის შემთხვევაში, არსებული საკომისიოს შესახებ.

ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი ვალდებულია

განათავსოს თვალსაჩინო ადგილას ინფორმაცია ვალუტის კურსის და საკომისიოს შესახებ 

თვალსაჩინო ადგილას განათავსოს ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის კურსების ამსახველი ელექტრონული დაფა, რომელზეც ერთნაირი შრიფტით, ზომითა და განათებით ასახული უნდა იყოს ყიდვა-გაყიდვის კურსები, საკომისიოები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), მათ შორის, საყურადღებო კურსიც. ამასთან, კურსი საყურადღებოდ მაშინ მიიჩნევა, როცა ვალუტის ყიდვისა და გაყიდვის კურსებს შორის სხვაობა აღემატება 3%-ს ან როდესაც ვალუტის შესყიდვის ან/და გაყიდვის კურსი 3%-ით ან მეტით არის განსხვავებული იმ დღისათვის არსებულ სხვა ქვეყნების ვალუტების მიმართ ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსისგან.