კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

ბიზნესს სესხის აღება სესხის გამცემი სხვადასხვა ორგანიზაციისგან შეუძლია, როგორიცაა კომერციული ბანკი (შემდგომში „ბანკი“) და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია. სესხით სარგებლობა შესაძლებელია ბიზნესის გაფართოებისა და განვითარების მიზნით, მიმდინარე პროექტების დასაფინანსებლად, ახალი იდეების ხორცშესასხმელად ან, თუნდაც, ბიზნესის დროებითი ფულადი დეფიციტის აღმოსაფხვრელად.

იმისათვის, რომ ბიზნესმა შეძლოს კრედიტით სარგებლობა, მან უნდა დაამტკიცოს, რომ შეუძლია თანხის დაბრუნება დათქმულ ვადაში. შესაბამისად, საფინანსო ინსტიტუტი შეისწავლის და გააანალიზებს ბიზნესს, მის გადახდისუნარიანობას, მის საჭიროებებს და ამის მიხედვით განსაზღვრავს გასაცემი თანხის ოდენობას, ვადასა და საპროცენტო განაკვეთს. 

ამ რესურსის გამოყენებისას საყურადღებოა რამდენიმე საკითხი: გარკვეულ შემთხვევებში ფინანსურმა ორგანიზაციამ შესაძლოა მოითხოვოს სესხის რაიმე აქტივით უზრუნველყოფა (იხ. სესხის უზრუნველყოფა) ამასთან, სესხის ვადაგადაცილების შემთხვევაში ბიზნესს ჯარიმის სახით დაეკისრება ზედმეტად გადასახდელი თანხები; ხოლო სესხის ხანგრძლივი დროის განმავლობაში გადაუხდელობა ან დაგვიანებით გადახდა, საბოლოო ჯამში,  საკრედიტო ისტორიის გაუარესებასაც გამოიწვევს.

მიმდინარე ეტაპზე საქართველოში ფუნქციონირებს ერთი საკრედიტო-საინფორმაციო ბიურო, რომლის მონაცემთა ბაზაშიც თავს იყრის სესხის გამცემი ორგანიზაციებიდან მიღებული ინფორმაცია თითოეული მსესხებლის მიერ აღებული სესხებისა და მათი დაფარვის შესახებ, რაც მსესხებლის საკრედიტო ისტორიას ქმნის. სესხის გამცემი ორგანიზაციები ამოწმებენ ამ ბაზას სესხის გაცემამდე და მის საფუძველზე ადგენენ, რამდენად პასუხისმგებლობით ფარავდა მსესხებელი ვალდებულებებს წარსულში; ასევე, აქვს თუ არა მიმდინარე სესხები და როგორ იხდის მათ. ფინანსური ინსტიტუტები ამ ინფორმაციას იყენებენ სესხის დამტკიცების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, ასევე სესხის მონიტორინგის პროცესში. როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ მათი ვალდებულებების შესახებ საკრედიტო-საინფორმაციო ბიუროში დაცული ინფორმაცია.

გასათვალისწინებელია, რომ, თუ ბიზნესი ახალია და მას ჯერ არ აქვს საკმარისი გამოცდილება, ფინანსურმა ინსტიტუტმა შესაძლოა თავი შეიკავოს მისთვის თანხის გაცემისაგან. თუმცა დამწყები ბიზნესებისთვის არსებობს სპეციალური სასესხო პროდუქტები, რომლებსაც გვთავაზობენ ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები. სასესხო პროდუქტები განსხვავდება ფინანსური ორგანიზაციების  მიხედვით და მათ შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღება უშუალოდ სესხის გამცემ ორგანიზაციასთან კონსულტაციის გზით არის შესაძლებელი.