კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

სესხის გამცემი სუბიექტი (სგს)

სესხის გამცემ სუბიექტად (სგს) რეგისტრაციის ვალდებულება გააჩნიათ პირებს, რომელთა მიმართაც სასესხო დავალიანება 20-ზე მეტი ფიზიკურ პირს აქვს და, იმავდროულად, არ გააჩნია ამ მენიუში აღნიშნული რომელიმე ფინანსური ორგანიზაციის სტატუსი.

სგს-ს რეგისტრაცია და საქმიანობის სფერო დარეგულირებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ სგს-ს საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, რეგულაციები ისეთი მკაცრი არაა, როგორც კომერციული ბანკებისა და მისო-ების შემთხვევაში.

სგს-დ რეგისტრაციის ვალდებულება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით მოქმედია 2019 წლის 1-ლი იანვრიდან.

სგს-ს უფლება აქვს განახორციელოს შემდეგი საქმიანობა:

  • გასცეს სესხი;
  • განახორციელოს სესხის ამოღებისთვის საჭირო ქმედებები;
  • დამატებითი ნებართვის მიღების შემთხვევაში, შეუძლია აწარმოოს ვალუტის გაცვლასთან დაკავშირებული ოპერაციები;
  • დამატებითი ნებართვის მიღების შემთხვევაში შეუძლია განახორციელოს საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის აგენტის ფუნქცია.

თუ სგს-სთან თანმშრომლობას გადაწყვეტთ,  უნდა გაითვალისწინოთ შემდეგი:

მაღალი საპროცენტო განაკვეთი

მასშტაბიდან გამომდინარე, სგს-ს ძირითადად არ აქვს დაბალპროცენტიანი სესხის გაცემის რესურსი. შესაბამისად სხვა ფინანსურ ორგანიზაციებთან შედარებით უფრო ძვირი სასესხო პროდუქტის შეთავაზებას უნდა ელოდოთ.

პროცედურების სიმარტივე

სესხის გაცემის პროცედურა სგს-ში, როგორც წესი, უფრო მარტივია.

ფინანსური პროდუქტების სიმწირე

სგს-ში საკრედიტო პროდუქტების საკმაოდ მწირი არჩევანია. მაგალითად, ე.წ. „ლომბარდები“, რომლებიც სწორედ სესხის გამცემი სუბიექტების სტატუსით ფუნქციონირებენ, სესხების გაცემას უმეტესად მხოლოდ ძვირფასი ქვებისა და ლითონების, ასევე, ტექნიკის უზრუნველყოფით გასცემენ.

 

სად შეიძლება ვნახო საქართველოს ეროვნულ ბანკში რეგისტრირებული სესხის გამცემი სუბიექტების ჩამონათვალი?

მოცემულ ბმულზე შეგიძლიათ იხილოთ განახლებადი ინფორმაცია საქართველოს ეროვნულ ბანკში რეგისტრირებული სესხის გამცემი სუბიექტების შესახებ.