კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

ფასიანი ქაღალდები

მეწარმეს თავისი ბიზნესისთვის თანხის მოზიდვა ასევე შეუძლია კაპიტალის ბაზარზე ფასიანი ქაღალდების - აქციების ან ობლიგაციების გამოშვების, ანუ ემისიის, გზით. აქცია ადასტურებს მისი მფლობელის (აქციონერის) წილს კომპანიაში და მისი გამოშვება მხოლოდ სააქციო საზოგადოებას შეუძლია. ობლიგაცია კი სასესხო ტიპის ფასიანი ქაღალდია, რომელიც ადასტურებს კომპანიის ვალდებულებას, ობლიგაციის მფლობელს, საემისიო პირობების შესაბამისად, გადაუხადოს ნომინალური ღირებულება და ობლიგაციაზე დარიცხული პროცენტი. ობლიგაცია განიხილება, როგორც საბანკო კრედიტის ალტერნატივა. ობლიგაციის უპირატესობა, აქციასთან შედარებით, ისაა, რომ მისი გამომშვები არ თმობს წილს კომპანიაში.

იმისთვის, რომ კომპანიამ გამოუშვას აქცია ან ობლიგაცია, მან უნდა გააკეთოს საჯარო ან კერძო შეთავაზება. საჯარო შეთავაზება - ეს არის ფასიანი ქაღალდების გამოშვება 100-ზე მეტი ან წინასწარ განუსაზღვრელი რაოდენობის ინვესტორებისთვის, ხოლო კერძო შეთავაზება 100-ზე ნაკლები ინვესტორისთვის ხდება. საჯარო შეთავაზების გზით კაპიტალის მოზიდვას თან ახლავს გარკვეული ხარჯები, რომლებიც გამომდინარეობს არსებული რეგულაციების მოთხოვნებიდან (მაგ., საერთაშორისო სტანდარტების აუდიტის კუთხით) და საერთაშორისო კორპორაციული მართვის სტანდარტებიდან. ამრიგად, საჯარო შეთავაზება განვითარების მაღალ საფეხურზე მყოფი კომპანიებისთვისაა განკუთვნილი, კერძო შეთავაზება კი არ მოითხოვს ასეთ მაღალ სტანდარტებთან შესაბამისობას და მისი განხორციელება შედარებით ნაკლებ ხარჯთანაა დაკავშირებული. თუმცა აღსანიშნავია, რომ  პოტენციური ინვესტორი კერძო შეთავაზების შემთხვევაში, როგორც წესი, უფრო მაღალ სარგებელს ითხოვს, ვიდრე საჯარო შეთავაზებისას.