კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

რა ხარჯი გემატებათ

იმისთვის, რომ სესხის აღების პროცესში ფასის მიხედვით უკეთესი ალტერნატივის შერჩევა გაგიადვილდეთ, საჭიროა სესხთან დაკავშირებული მოსალოდნელი ხარჯების შესახებ წინასწარ მოიძიოთ ინფორმაცია. სესხის გამცემი სხვადასხვა ორგანიზაციის შემთხვევაში ხარჯებიც სხვადასხვა ტიპის და განსხვავებული დასახელებებით შეგხვდებათ, თუმცა, მათი დაჯგუფება რამდენიმე ტიპიურ ხარჯად შეიძლება გავაკეთოთ, კერძოდ:

საპროცენტო სარგებელი

საპროცენტო სარგებელი გაცემულ სესხზე დარიცხულ თანხას წარმოადგენს, რომელიც გაცემული სესხის პროპორციულად იანგარიშება. ეს ის ხარჯია, რომელსაც მსესხებელი სესხის გამცემს სესხით სარგებლობის მთელი ვადის განმავლობაში უხდის და რომლის ოდენობაც სასესხო ხელშეკრულებაში ნომინალური საპროცენტო განაკვეთის სახით არის ხოლმე მითითებული. ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი შეიძლება იყოს ფიქსირებული ან ცვლადი.

სესხთან დაკავშირებული საკომისიოები

სესხის გაცემას და შემდეგ მის მომსახურებას გარკვეული საკომისიოები ახლავს:

  • სესხის დამტკიცების / სესხის გაცემის საკომისიო;
  • სესხის თანხის განაღდების საკომისიო;
  • ანგარიშის მომსახურების საკომისიო.

სესხის უზრუნველყოფის ხარჯები

სესხის უზრუნველყოფის რეგისტრაციას, ასევე, სესხის დაფარვის შემდეგ რეგისტრაციის გაუქმებას გარკვეული ხარჯები უკავშირდება:

  • უძრავი ქონების იპოთეკით დატვირთვისა და იპოთეკის მოხსნის ხარჯები;
  • მოძრავი ქონების გირავნობის რეგისტრაციისა და გირავნობის რეგისტრაციის გაუქმების ხარჯები.

დაზღვევის ხარჯები

სესხთან დაკავშირებული სხვადასხვა რისკის დაზღვევას სხვადასხვა ხარჯი უკავშირდება, მათ შორის:

  • სესხის უზრუნველყოფის სახით წარმოდგენილი ქონების დაზღვევა;
  • მსესხებლის სიცოცხლის დაზღვევა.