კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

სხვა დაფინანსების წყაროები

ზემოთ განხილული წყაროები ბიზნესისთვის დაფინანსების მოძიების ძირითადი საშუალებებია, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ბიზნესს შეუძლია თანხა სესხის ან კაპიტალის სახით კერძო ინვესტორისგანაც მიიღოს. გარდა ამისა, ბაზარზე გვხვდება სალომბარდე და სხვა ტიპის სესხები, რომლებსაც გასცემენ ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, სესხის გამცემი სუბიექტები, ასევე, კერძო გამსესხებლები. გასათვალისწინებელია, რომ ამ ტიპის სესხები ნაკლებადაა ორიენტირებული და მორგებული ბიზნესის საჭიროებებსა და  განვითარებაზე; ამასთან, ისინი, როგორც წესი, მოკლევადიანია და ძვირია, და თუ მეწარმე დაფინანსების ამ ფორმას შეარჩევს, უმრავლეს შემთხვევაში, ვერ მიიღებს ფინანსურ კონსულტაციებსა თუ რჩევებს.

გასათვალისწინებელია, რომ ნებისმიერი გარიგების შემთხვევაში სასურველია არსებობდეს დოკუმენტურად გაფორმებული შეთანხმება (უმჯობესია წერილობითი სახით), რომელშიც მითითებული იქნება სესხის თანხა, თანხის დაბრუნების პირობები და ვადები, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ არის დაფინანსების წყარო: თავად ბიზნესის მეპატრონე, ოჯახის წევრი, მეგობარი თუ სხვა. ეს მეწარმეს თავიდან აარიდებს პრობლემებს (მათ შორის, სამართლებრივს), რომლებიც შესაძლოა ბიზნესის წარმოების სხვადასხვა ეტაპზე წარმოიშვას. კერძოდ, გაფორმებული დოკუმენტის საფუძველზე, ყველა მხარისთვის თავიდანვე ცნობილი იქნება საკუთარი უფლებები და მოვალეობები, ასევე, ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ან შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მოსალოდნელი შედეგიც. ზეპირი შეთანხმების დროს კი მხარეები ხშირად დაწვრილებით არ განიხილავენ ზემოაღნიშნულ საკითხებს და გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ რთულია იმის განსაზღვრა, თუ რას ითვალისწინებდა თავდაპირველად ურთიერთთანამშრომლობა.

სესხის აღება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფინანსური გადაწყვეტილებაა, რომლის მიღება შეიძლება დასჭირდეს მეწარმეს და მას პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოს. მეწარმის ამოცანაა რეალურად შეაფასოს საკუთარი ფინანსური შესაძლებლობები როგორც დღეს, ისე სესხის დაფარვის მთელი პერიოდის განმავლობაში. ყურადღებით უნდა აწონ-დაწონოს თავისი ფინანსური შესაძლებლობები, მოიძიოს, რაც შეიძლება, მეტი ინფორმაცია იმ ორგანიზაციის შესახებ, რომელთანაც აპირებს თანამშრომლობას, და ყურადღებით წაიკითხოს ფინანსური მომსახურების პირობები და ხელშეკრულება, რომელსაც აწერს ხელს.

ამასთან, მნიშვნელოვანია, რომ ბიზნესი, საქმიანობის ყველა ეტაპზე, ახორციელებდეს ფინანსურ აღრიცხვას, რაც საშუალებას იძლევა გაანალიზდეს, თუ რომელი საშუალებით ჯობს ბიზნესის დაფინანსება: რეინვესტირება, საბანკო სესხი, ლიზინგი თუ სხვა. ამ ანალიზის საფუძველზე მეწარმე ასევე შეძლებს განსაზღვროს, რა თანხის რეინვესტირების საშუალება აქვს და რა ოდენობის სესხის დაფარვას შეძლებს მისი ბიზნესი.