კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

ამონაგები აქციიდან

აქციიდან მიღებული ამონაგები კონკრეტული პერიოდისათვის (მაგალითად, მისი შეძენიდან ერთ წლიან პერიოდზე) გამოითვლება აქციაზე მიღებული ჯამური შემოსავლის თანაფარდობით მის შესაძენად გადახდილ თანხაზე.

აქციიდან შემოსავალი მიიღება 2 გზით - აქციის ფასის ზრდიდან და მიღებული დივიდენდიდან, შესაბამისად, ინვესტორის მთლიანი შემოსავლის დასათვლელად საჭირო იქნება ქვემოთ მოცემული ორი კომპონენტის შეკრება:

  1. სხვაობა მიმდინარე (ან კონკრეტული პერიოდის ბოლოსათვის) არსებულ ფასსა და ინვესტორის მიერ თავდაპირველად გადახდილ ფასს შორის;
  2. ამავე პერიოდში მიღებული დივიდენდის ჯამური მოცულობა.

აქციაში გადახდილ თანხაზე ამონაგების გამოსათვლელად, მიღებული ჯამური თანხა უნდა გავყოთ ინვესტორის მიერ აქციის შესაძენად გადახდილ თანხაზე.

ანუ აქციის ამონაგების ფორმულას შემდეგი სახე აქვს:

აქციიდან მიღებული ამონაგები = (მიმდინარე/საბოლოო ფასი - თავდაპირველი ფასი + დივიდენდი) / თავდაპირველი ფასი