კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

საკრედიტო რეპორტი (ანგარიშგება)

მომხმარებლების (საკრედიტო თუ სხვა ტიპის ვალდებულებების მქონე პირების) შესახებ კრედიტინფოში სხვადასხვა ორგანიზაციიდან თავმოყრილი ინფორმაცია წარმოდგენილია რეპორტის (ანგარიშგების) სახით. საკრედიტო რეპორტს განსაზღვრული ფორმა და სტრუქტურა აქვს. იგი მოიცავს როგორც  სპეციალური წესებით  განსაზღვრულ სავალდებულო ინფორმაციას, მათ შორის, პირის პერსონალურ მონაცემებსა და ვალდებულების დეტალებს, ისე კრედიტინფოს მიერ შეთავაზებულ დამატებით მონაცემებს, მაგალითად, საკრედიტო ქულასა და მსესხებლის რეიტინგს. 

საკრედიტო რეპორტი, მომხმარებლის საკრედიტო ისტორიის ერთგვარი სურათია, რომელიც ასახავს ინფორმაციას მისი მოქმედი და უკანასკნელი 5 წლის მანძილზე დახურული სესხებისა და მათი გადახდების შესახებ. საკრედიტო რეპორტში  მითითებულ ინფორმაციას მომხმარებლის დაკრედიტებასა ან სხვა ტიპის ვალდებულების გაცემასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მისაღებად იყენებენ როგორც საკრედიტო (მაგალითად, ბანკი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, სესხის გამცემი სუბიექტი), ისე არასაკრედიტო ორგანიზაციები (მაგალითად, სადისტრიბუციო, სალიზინგო თუ სადაზღვეო კომპანიები). აღსანიშნავია, რომ ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც კრედიტინფოში მომხმარებლის მონაცემების გადამოწმებას აპირებს, ვალდებულია, ეს ინფორმაცია გამოიყენოს მხოლოდ გადახდისუნარიანობის შესაფასებლად და, თავის მხრივაც, დარეგისტრირდეს კრედიტინფოსთვის ინფორმაციის  მიმწოდებელ ორგანიზაციად ანუ თავადაც დაარეგისტრიროს მონაცემები იმ მომხმარებლებზე, რომლებსაც მის მიმართ გააჩნიათ ვალდებულებები.