კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

სასარგებლო ბმულები მეწარმეებისთვის

საჭირო ნორმატიული აქტები:

 • საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი - www.matsne.gov.ge/ka/document/view/31702
 • საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ - www.matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#!
 • საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ - www.matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437
 • ფინანსური ორგანიზაციების მიერ მომსახურების გაწევისას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესი -  www.nbg.gov.ge/cp/index.php?m=612
 • საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე - www.matsne.gov.ge  

საქართველოს ეროვნული ბანკის რესურსები: 

 • საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდი - www.nbg.gov.ge
 • საქართველოს ეროვნული ბანკის მომხმარებლის გვერდი - www.nbg.gov.ge/cp 
 • მიკრო და მცირე ბიზნესის სახელმძღვანელო: ფინანსურ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა და ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღება - https://finedu.gov.ge/ge/publikatsiebi-1/finansuri-ganatleba-metsarmeebistvis-7  
 • ეროვნული ბანკისა და EFSE DF-ის ბროშურა მიიღეთ უკეთესი ფინანსური გადაწყვეტილებები და მისი თანმდევი პრაქტიკული მოდელები -                https://finedu.gov.ge/ge/publikatsiebi-1/saganmanatleblo-broshura-miighet-uketesi-finansuri-gadatsqvetilebebi-1 
 • საქართველოში ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებების ჩამონათვალი - https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=403
 • საქართველოში რეგისტრირებული არასაბანკო დაწესებულებების ჩამონათვალი - https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=529   

სხვა მნიშვნელოვანი მისამართები:

 • სააგენტო „აწარმოე საქართველოში" – www.enterprise.gov.ge 
 • ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს საგრანტო პროგრამები - ge.usembassy.gov
 • ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროგრამა - http://zrda.georgianeo.ge/index.php/ka/
 • საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო - www.gita.gov.ge 
 • საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური - http://insurance.gov.ge/ 
 • სახელმწიფო აუდიტის სამსახური - www.sao.ge
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო - www.procurement.gov.ge
 • საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო - www.napr.gov.ge
 • პროექტი „სტარტაპ საქართველო“ - www.startup.gov.ge 
 • შემოსავლების სამსახური - www.rs.ge