კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

განაცხადი სესხის მისაღებად

სესხის მოთხოვნა, როგორც წესი, სპეციალური სასესხო განაცხადის შევსების საფუძველზე ხორციელდება. განაცხადი შესაძლოა შეივსოს სესხის გამცემის ორგანიზაციის თანამშრომლის ან თქვენ მიერ, სესხის გამცემი ორგანიზაციის სერვის-ცენტრში ან დისტანციურად, რომელიმე ელექტრონული არხის გამოყენებით. განაცხადში, როგორც წესი, მიეთითება სხვადასხვა პერსონალური ინფორმაცია მსესხებლის შესახებ, ასევე, მოთხოვნილი სესხის დეტალები - მოცულობა, მიზნობრიობა და ა.შ. რიგ შემთხვევაში, მომსახურების გამარტივების, სესხის მონაცემების დამუშავებისა და მომხმარებლის საკრედიტო ისტორიისა თუ გადახდისუნარიანობის შემოწმების მიზნით, მომხმარებლის თანხმობით, ინფორმაციის გამოთხოვა ხდება რომელიმე ელექტრონული რეესტრიდან - მაგალითად, საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროდან, შემოსავლების სამსახურიდან, სერვისების განვითარების სააგენტოდან. 

თუ სესხის ასაღებად თქვენი შემოსავალი არასაკმარისია, შეგიძლიათ თანხა თანამსესხებელთან ერთად ისესხოთ. ის თქვენთან ერთად იღებს სესხის დაფარვის ვალდებულებას. თანამსესხებლად ძირითადად მეუღლე ან ოჯახის სხვა წევრი განიხილება, რომელთანაც ფინანსურად ხართ დაკავშირებული, კერძოდ, ერთ სახლში ცხოვრობთ, ერთად უძღვებით საოჯახო მეურნეობას და სხვა.