კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

სესხის უზრუნველყოფა

რა არის სესხის უზრუნველყოფა?

სესხის გამცემი ორგანიზაციის მიერ ფინანსური მონაცემების ანალიზის შემდეგ, ხოლო გარკვეულ შემთხვევებში, განაცხადის მიღებისთანავე, წყდება სესხის უზრუნველყოფის საკითხი. სესხის უზრუნველყოფის სახედ შეიძლება მოთხოვნილ იქნას უძრავი ან მოძრავი ქონება, ფიზიკური პირის ან ორგანიზაციის თავდებობა. უზრუნველყოფის წარმოდგენის საჭიროებას და უზრუნველყოფის სახელ სესხის გამცემი ორგანიზაცია სასესხო პროდუქტისა და შიდა პოლიტიკის შესაბამისად განსაზღვრავს. მაგალითად, იპოთეკური სესხის შემთხვევაში, როგორც წესი, სესხის უძრავი ქონებით უზრუნველყოფა მოითხოვება. სხვა ტიპის სესხების შემთხვევაში კი, გადაწყვეტილებები სესხის რისკებიდან და/ან მომხმარებლისთვის შეთავაზებული პროდუქტის თავისებურებებიდან გამომდინარე მიიღება.

სესხის გასაცემად უზრუნველყოფა ყოველთვის არ მოითხოვება. თუმცა, როგორც წესი, უზრუნველყოფილი სესხები არაუზრუნველყოფილ სესხებთან შედარებით უფრო იაფია. ამიტომ, თუ გამსესხებელი ორივე ალტერნატივას გთავაზობთ, მნიშვნელოვანია გასაწევი ხარჯების ერთმანეთთან შედარება. ამ მიზნით შეგიძლიათ სხვადასხვა შემოთავაზების ეფექტური საპროცენტო განაკვეთები შეადაროთ.

რა უნდა გაითვალისწინოთ უზრუნველყოფილი სესხის აღებამდე?

თუ უზრუნველყოფად უძრავი ან მოძრავი ქონების წარდგენა მოითხოვება, საჭიროა გაითვალისწინოთ, რომ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში დავალიანება შესაძლოა ქონების რეალიზაციით მიღებული თანხით დაიფაროს. ამასთან, ამ ტიპის უზრუნველყოფის წარმოდგენა დამატებით ხარჯებთანაა დაკავშირებული. მაგალითად, იპოთეკის რეგისტრაცია იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ, ხოლო ავტომობილის გირავნობის რეგისტრაცია - შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ მომსახურების სააგენტოს მიერ ხორციელდება. როგორც რეგისტრაციის, ისე სესხის დაფარვის შემდეგ რეგისტრაციის მოხსნის საფასურის ოდენობას ზემოაღნიშნული ორგანიზაციები ადგენენ, ხოლო ამ ხარჯებს, როგორც წესი, უშუალოდ მსესხებელი გასწევს. რეგისტრაციის საფასურის ოდენობა მათ შორის რეგისტრაციის ვადებზეც არის დამოკიდებული. ზოგჯერ სესხის სწრაფად გაცემისთვის სესხის გამცემი ორგანიზაცია ყველაზე სწრაფი, თუმცა, ამავდროულად, ყველაზე მაღალფასიანი მომსახურებით სარგებლობას გთავაზობთ. ამიტომ, სესხის გამცემთან უზრუნველყოფის გაფორმების დეტალებზე საუბრისას, გირჩევთ დააზუსტოთ, ხომ არ არის შესაძლებელი რეგისტრაციის უფრო დაბალფასიანი შესაძლებლობით სარგებლობა. 

თუ სესხის გაცემის ერთ-ერთ წინაპირობად კრედიტორი თავდების წარდგენას გთხოვთ, უნდა გაითვალისწინოთ, რომ თავდები პირი თავდებობის ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით სესხის დაფარვის სრულ პასუხისმგებლობას იღებს იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ვეღარ დაფარავთ სესხს. გარდა ამისა, შესაბამისი ინფორმაცია საკრედიტო ბიუროშიც აღირიცხება და როცა თავდები თავად მოითხოვს სესხს, თქვენზე აღებული ვალდებულება მისი ფინანსური მონაცემების ანალიზისას გაითვალისწინება.