კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

როგორ უნდა მოიქცეთ, თუ პრეტენზია გაქვთ?

თუ მიგაჩნიათ, რომ სადაზღვევო ორგანიზაცია არღვევს თქვენს უფლებებს, უკმაყოფილო ხართ მისი მომსახურებით, ან არ ეთანხმებით სადაზღვევო ორგანიზაციის გადაწყვეტილებას სადაზღვევო ანაზღაურებაზე, შეგიძლიათ დააფიქსიროთ პრეტენზია სადაზღვევო ორგანიზაციაში.  

მზღვეველი ვალდებულია შეისწავლოს პრეტენზია გონივრულ ვადაში და დაუყოვნებლივ გაცნობოთ შესწავლის შედეგები, იმავე ფორმით რა ფორმითაც მიმართეთ მას (თუ სხვაგვარად არ შეთანხმდით). მზღვეველის მიერ გაცემული პრეტენზიის შესწავლის შედეგები უნდა მოიცავდეს არგუმენტირებულ დასაბუთებას და თუ ეს შესაძლებელია, უზრუნველყოფდეს პრეტენზიის რეგულირების პირობების შეთავაზებას. 

სადაზღვევო ორგანიზაციებში პრეტენზიის განხილვის ვადა და პროცედურა განსხვავებულია. ცალკეული მზღვეველის პრეტენზიების განხილვის პროცედურა შეგიძლიათ იხილოთ სადაზღვევო ორგანიზაციის ოფიციალურ ვებ გვერდზე.    

პრეტენზიის განხილვის მაქსიმალური ვადაა - 30 კალენდარული დღე.  

იმ შემთხვევაში თუ არ ეთანხმებით პრეტენზიაზე მიღებულ პასუხს, არ მიგიღიათ პასუხი 30 დღის ვადაში ან ფიქრობთ, რომ თქვენი უფლებები ირღვევა, უფლებამოსილი ხართ, განცხადებით მიმართოთ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურს.